SGK Borç Yapılandırmasında, Son Gün 30 Haziran

(İHA) - İhlas Haber Ajansı | 27.06.2017 - 01:30, Güncelleme: 13.11.2023 - 06:33 4716+ kez okundu.
 

SGK Borç Yapılandırmasında, Son Gün 30 Haziran

 2016 yılında çıkarılmış olan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırımasına İlişkin Kanunʹla özel sektörün 2016/Haziran ve öncesine ait kamuya olan borç yükünün azaltılarak, borçların taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş, daha sonra da 6770 sayılı Kanunʹla söz konusu yapılandırma için başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere bir hak daha verilmiş ve 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörter ay uzatılmıştı. SGK Kütahya İl Müdürü İsmail SAYAR, 7020 sayılı Torba Kanunʹa göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verdi. Yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarının türü 2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin (31/8/2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; - 5510 sayılı Kanunʹun 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları, - İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, - Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi borçları, - Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları, - İdari para cezası borçları, - SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, - İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları),yeniden yapılandırılabilecektir. Yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacaktır. Gecikme cezası ve gecikme zammının yerine hesaplanacak olan faizin bu şekilde hesaplanmasının ardından bu faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecektir. Ancak, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen işlenen fiillere ilişkin olup, 31/8/2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde, SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu %50 borç aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiz toplanarak, yapılandırmaya esas olan idari para cezası borcu bulunacaktır. Buna göre, SGK tarafından daha önce tahakkuk ettirilmiş olan idari para cezası asıllarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Başvuru süresi Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/06/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk taksitin ödenme süresi ve taksit sayısı Borçlular yeniden yapılandırma kapsamında ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12, 18 eşit taksitte borçlarını ödeyebileceklerdir. Ayrıca, yeniden yapılandırma hakkından yararlanacak olan borçlulardan peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksitlerini 31/08/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir. Taksitlendirme faizi Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde, yapılandırmaya esas borç aslı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı; - Altı eşit taksit için (1,045), - Dokuz eşit taksit için (1,083), - Oniki eşit taksit için (1,105), - Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Taksitlendirmenin ihlali/bozulması Taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunʹun 51ʹinci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Hacizlerin kaldırılması ve alınmış teminatların iadesi Borçlarını yapılandırmak isteyenlerden herhangi bir teminat istenmeyecektir. Ayrıca, kapsama giren borçlarla ilgili yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren borçlar için daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir. Daha önce borçlarını yapılandıranlar Daha önce 6111, 6552, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlarını yeniden yapılandıran ve bu Kanunun (7020 s. Kanun) yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır. Ancak, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Davalardan vazgeçme ve feragat Borçluların yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmeleri için; dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde de yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili SGK birimlerine verilecek ve bu dilekçelerin SGK birimine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. - DORUK
 2016 yılında çıkarılmış olan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırımasına İlişkin Kanunʹla özel sektörün 2016/Haziran ve öncesine ait kamuya olan borç yükünün azaltılarak, borçların taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş, daha sonra da 6770 sayılı Kanunʹla söz konusu yapılandırma için başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere bir hak daha verilmiş ve 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörter ay uzatılmıştı. SGK Kütahya İl Müdürü İsmail SAYAR, 7020 sayılı Torba Kanunʹa göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verdi. Yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarının türü 2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin (31/8/2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; - 5510 sayılı Kanunʹun 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları, - İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, - Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi borçları, - Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları, - İdari para cezası borçları, - SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, - İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları),yeniden yapılandırılabilecektir. Yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacaktır. Gecikme cezası ve gecikme zammının yerine hesaplanacak olan faizin bu şekilde hesaplanmasının ardından bu faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecektir. Ancak, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen işlenen fiillere ilişkin olup, 31/8/2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde, SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu %50 borç aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiz toplanarak, yapılandırmaya esas olan idari para cezası borcu bulunacaktır. Buna göre, SGK tarafından daha önce tahakkuk ettirilmiş olan idari para cezası asıllarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Başvuru süresi Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/06/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk taksitin ödenme süresi ve taksit sayısı Borçlular yeniden yapılandırma kapsamında ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12, 18 eşit taksitte borçlarını ödeyebileceklerdir. Ayrıca, yeniden yapılandırma hakkından yararlanacak olan borçlulardan peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksitlerini 31/08/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir. Taksitlendirme faizi Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde, yapılandırmaya esas borç aslı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı; - Altı eşit taksit için (1,045), - Dokuz eşit taksit için (1,083), - Oniki eşit taksit için (1,105), - Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Taksitlendirmenin ihlali/bozulması Taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunʹun 51ʹinci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Hacizlerin kaldırılması ve alınmış teminatların iadesi Borçlarını yapılandırmak isteyenlerden herhangi bir teminat istenmeyecektir. Ayrıca, kapsama giren borçlarla ilgili yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren borçlar için daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir. Daha önce borçlarını yapılandıranlar Daha önce 6111, 6552, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlarını yeniden yapılandıran ve bu Kanunun (7020 s. Kanun) yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır. Ancak, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Davalardan vazgeçme ve feragat Borçluların yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmeleri için; dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde de yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili SGK birimlerine verilecek ve bu dilekçelerin SGK birimine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. - DORUK
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve dorukmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.