Yazı Detayı
27 Aralık 2020 - Pazar 14:24 Bu yazı 526 kez okundu
 
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Şûra-yı Devlet - 6 Nisan 1919 (5 Recep 1337)

Maliye ve Nâfi'a

Aded: 36873/24

                Kütahya Sancağı'nın Gümüş Nahiyesine tâbi' Seyidömer Karyesi'nin Kavaklıpınar mevki'inde bi't-taharrî zahire çıkarılan linyit kömür ma'deninin Kürd-zâde İbrahim Ağa ile Yamalı-zade Hüsnü Bey uhdesine ihâlesi hakkında Ma'adin Müdîriyet-i Umûmiyesi'nden tanzim kılınan mazbatanın ve mukâvelenâme ve şartnâme lâyihalarıyla harita-i mevki'iyyenin takdîmiyle istîzânı mutazammın Ticâret ve Zirâ'at Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havâle buyurulan 28 Teşrîn-i evvel sene (1)334 târih ve husûsî iki yüz kırk numarolu tezkiresi melfûfuyla Mâliye ve Nâfi'a Dâiresi'nde kırâet olundu.

       Mezkûr mazbata meâlinde mahall-i mezkûrda mu'ayyenü'l-hudûd hâlî ve sâhibli arâzî-i emîriyede kömür ma'deni taharrîsi için Kürd-zade İbrahim Ağa ile Yamalı-zâde Hüsnü Bey nâmına 13 Eylül sene (1)331 tarihinde mer'iyyeti tasdîk edilmiş olan ½ numaralı ruhsatnâmeye müsteniden bi't-taharrî zâhire çıkarılan cevher numûnesiyle harita-i mevki'iyyesi ve fennî raporu bi'l-i'ta ma'denih ihâlesi 19 Nisan (1)333 târîhli arzuhâl ile istid'â edilmiş ve mu'tâ numûnenin lede't-tahlîl yüze nisbeten on altı rutûbet ve ayrıca icrâ edilen bir tahlîle göre yüze nisbeten 38,80 mevâdd-ı tayyâre ve 47,61 kok ve 13,59 ramaddan ibâret ve 61,20 mevâdd-ı sâbiteyi hâvi ve bundan başka üçüncü bir tahlîle göre 6,18 kükürdü hâvi olup 4896 vâhid-i nârî derecesinde olduğu Tahlîlhâne Müdîriyeti'nin raporunda gösterildiğine nazaran şâyân-ı i'mâl linyit kömürü olduğu anlaşılmış ve harita-i mevki'iyyesine nazaran arâzî-i mahsusa şimâlen Sıçanlı Mevki’inde bed' ile Kanalıca Mevki’inde bi'l-mürûr Boyakaraki Mevki’ine Hatt-ı Münkesir şarkan mezkür mevki'den bed' ile Monlapınarı Mevki’inde bi'l-mürûr Yüksektepe'ye hatt-ı münkesir cenûben mezkûr tepeden bed' ile Seyidömer Karyesi Eteği Mevki’inde bi'l-mürur Deveanırdan Mevki’ine hatt-ı münkesir garben mezbur mevki'den bed' ile Aslıhanlı Mevki’inden bi'l-mürûr mebde-i hudûd olan Sıçanlı Mevki’ine hatt-ı münkesir ile mahdûd ve mesaha-i sathiyyesi dört yüz yetmiş yedi cerîbden ibâret bulunan işbu ma'denin i'mâlinde mahzur-ı askerî olmadığı Harbiye Nezâreti'nin 28 Mayıs sene (1)334 târîhli tezkiresiyle izbâr ve yapılan i'lân netîcesinde emr-i ihâleye buraca mu'teriz zuhûr etmediği etmediği gibi mahallince de i'tirâz eden olmadığı livâ-yı mezkûr mutasarrıflığından 22 Ağustos sene (1)334 târîhli tahrîrâz iş'ar edilmiş edilmiş olduğundan bahisle her cerîb arâzi için için senevî on guruş resm-i mukarrer ve ihrâcatında yüzde üç resm-i nisbi ve mezkûr resmlerin yüzde altı nisbetinde techîzât tertibi fermân-ı âlîsinin sudûrunda def'aten ve tamamen tesviye edilmek ve bir def'aya mahsûsan elli bir elli lira fermân-ı âlisinin sudûrusunda def'aten ve tamamen tesviye edilmek olur ise bir gûne zarar u ziyân talebine hakları olamamak şartıyla mezkûr ma'denin doksan dokuz sene müddetle mûma-ileyhimâ İbrahim Ağa ile Hüsnü Bey uhdesine ihâlesine lüzûmu gösterilmiştir.

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça:” Osmanlı Belgelerinde Kütahya”

Sayfa:326-327-328-329

 
Etiketler: Linyit, Kömür, Madeni, İle, İlgili, Talimat,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Eylül 2021
Kütahya Ergunniyye Mevlevihanesi
67 Okunma.
19 Ağustos 2021
Germiyanoğlu Devleti ve Siyasal Konumu
189 Okunma.
05 Ağustos 2021
Kütahya Meşahiri-Azbi Mustafa Efendi
158 Okunma.
19 Temmuz 2021
MİLLİ MÜCADELEDE KÜTAHYA CEPHESİ, Verilen Emir Tezkireleri
294 Okunma.
08 Temmuz 2021
HATİP HOCA (RAŞİT KARAAYTAÇ, ULU CAMİ HATİBİ) (1886-03.04.1951)
109 Okunma.
18 Haziran 2021
Milli Mücadele'de Kütahya, Şaphanede Doktor Fazıl Bey'e
183 Okunma.
05 Haziran 2021
Kütahya Sancağı Fermânları
191 Okunma.
17 Mayıs 2021
LALA HÜSEYİN PAŞA CAMİİ (1566-1568 MİLADİ)
325 Okunma.
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
342 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
365 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
387 Okunma.
25 Mart 2021
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
1924 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1370 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1332 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
363 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
468 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
726 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
713 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
531 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
615 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
556 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
660 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
679 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
553 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
655 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
686 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
945 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
968 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
903 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
767 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
1121 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
907 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
995 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
874 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
1108 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
843 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
788 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
1103 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
816 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1348 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
931 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
987 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
2356 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
968 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
907 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
2157 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
954 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
1210 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1214 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
958 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
1253 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1639 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
1049 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
960 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
906 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1443 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
1155 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1655 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1245 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1603 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2418 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1272 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
1987 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1341 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1857 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1314 Okunma.
Haber Yazılımı