Yazı Detayı
15 Mayıs 2020 - Cuma 11:40 Bu yazı 321 kez okundu
 
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894

                               Ma’adin Mukavelenamesi

                              Miladi 6 Nisan 1919/Hicri 5 Receb 1337 

Ticaret ve Zira’at Nezareti

Ma’adin Müdiriyet-i Umumiyesi

                                                           BİHİ

               Vilayeti dahilinde Kütahya sancağında ---- kazasında kain bir kıt’a linyit kömür ma’deninin ----- imtiyaz ferman-ı alisine merbut mukavelenmesidir.

               *Birinci Madde: Vilayeti dahilinde Kütahya Sancağı --- kazasında Güüş nahiyesinde Seyidömer karyesinde Kavaklıpınar nam mahalde sahibli ve hali arazi-i emiriyyede bi’t-tahari zahire çıkarılan bir kıt’a linyit kömürü ma’denin işletilmesi imtiyazı --------- tarihli ferman-ı ali mucebince tarih-i mezkurdan i’tibaren doksan dokuz sene müddetle v şerait-i atiye ile ----- mukim Osmanlı teb’sından Kürd-zade İbrahim Ağa ile Yamalı-zade Hüsnü Bey uhdelerine ihale ve ilzam olunmuştur.

               *İkinci Madde: Harita-i mahsusasında gösterildiği vechile mezkur ma’denin hafr ve i’mali için dört yüz yetmiş yedi cerib arazi tehsis olunmakla iş bu arazinin hududu şimalen Sıçanlı Mevki’nden bede’ ile Kanacılaca Mevki’nden Bi’l-Mürür Boyakaraki Mevki’ne Bi’l- Mürur Boyakaraki Mevki’neHatt-ı Münkesir, Şarken Mezkür Mevki’den Bede’ ile Mollapınarı Mevki’nden Bi’l-Mürur Deveanırdan Mevki’ne Hatt-ı Münkesir, Garben Mezkur Mevki’den bede’ ile Aslıhanlı Mevki’nden Bi’l Mürur Mebde’i hudud olan Sıçanlı Mevki’ne Hatt-ı Münkesir ile mahduddur.

               *Üçüncü Madde: İş bu ma’den için ber-vech-i muharrer tahsis olunan dört yüz yetmiş cerib arazinin Ma’adin Nizamnamesi Mucebince Beher Ceribi için Resm-i Mukarrer olmak üzere senevi onar guruştan dört yedi yüz yetmiş guruş ile mezkur Resm-i Mukarrerin yüzde altısı hesabıyla techizat-ı askeriye tertibi olan iki yüz seksen altı guruş ile mezkür Resm-i Mukarrerin yüzde altısı hesabıyla Techızat-ı Askeriye Tertibi olan iki yüz seksen altı guruş sekiz para Mültezim-i Muma-İleyhima tarafından beher sene Mart İbtidasında İ’ta kılınacak ve vakt-i mu’ayyeninde i’ta olunmadığı halde Eyyam-ı Müteehhire için nizamen icab eden faizi dahi ayrıca te’diye olunacaktır.

               *Dördüncü Madde: Ma’den-i Mezkurdan ihrac olunacak cevherin Ma’adin Nizamnamesi’nden Ahkam-ı Mahsusasına Tevfikan ta’yin edilecek kıymeti üzerinden yüzde üç Resm-i Nisbi ile Mezkur Resm-i Nisbi’nin yüzde altısı nisbetinde Techizat-ı Askeriye Tertibi Mültezim-i Muma-İleyhima tarafından te’diye kılınacaktır.

Miladi 6 Nisan 1919/Hicri 5 Receb 1337

              …

               Divan-ı Humayun’dan musaddak şartnameile mukabele edilmiştir.

            Ma’adin Müdüriyet-i Umumiyeyesi                                                                                                                                                    Mümeyyizi

*Kütahya Sancağı Belediye Tabibi Salih Efendi’nin Hizmetlerine Mükafeten Salisi Rütbesinin Bir Derece Terfii 

       Dahiliye Mektubi Kalemi Müsveddatında Mahsus Vakadır.

*Evrak Numarası:303-28

*Tesvidi Tarihi: 29 Kanun-ı evvel sene [1]309

*Tarih-i Tebyiz: Fi 6 B,  sene [1]311 ve fi 2 Kanun-ı sanı sene [1]309

                    *Huzur-ı Ali-i Hazret-i Saderet-Penahi’ye

       *Kütahya Sancağı Beledi Tabibi Salih Efendi’nin Hüsn-i Hizmetinden bahisle haiz olduğu rütbe-i saliseninin bir derece terfi’i hakkında Umum Mekatib-i Askeriye-i Şahane Nezaret-i Celılesi’nden meb’üs 21 Kanun-ı evvel sene [1]309 tarih ve bin beş yüz yirmi sekiz numaralı tezkire melfufuyla beraber takdim kılınmakla icra-yı icabı müsa-i celile-i Vekalet-Penahılerine vabestedir. Ol babda.

*MİLADİ 13 Ocak 1894/HİCRİ 6 Receb 1311

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa: 1)334-335-336-337

2)150-151

 
Etiketler: Kütahya, Sancağı, Atama, 13, Ocak, 1894,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
87 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
307 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
200 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
354 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
379 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
367 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
285 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
195 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
272 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
276 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
305 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
292 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
698 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
397 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
477 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
595 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
386 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
330 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1568 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
446 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
570 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
619 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
428 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
513 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
643 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
549 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
432 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
411 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
798 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
641 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1140 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
666 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
893 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
1241 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
704 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
805 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
771 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
685 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
648 Okunma.
Haber Yazılımı