Yazı Detayı
16 Mart 2020 - Pazartesi 17:41 Bu yazı 100 kez okundu
 
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Kütahya’da Ermeni Halkının, Ermenikten Katolikliğe ve Katoliklikten Ermeniliğe Geçiş Yapılması Önlenmesi İle İlgili Belge

Tarih-i mezkurdan i’tibaren milleteyn-i mersumeteym tarafından yekdiğere ittibe’edenler kabul olunmamak üzere Kütahya mütesellimine ve naibine hitaben hükm buyuruldu.

                              Fı 19 S. Sene [12]51

                              Verilen ferman kaydı

Ermeni milleti içlerinde ba’zı te’dıbi lazım gelenlerin terbiyeleri murad olundukça Katolik milletine ittiba’ ile terbiyeleri müte’assir olduğu ve bu keyfiyet tahrır-i nüfus maddesine dahi halel vereceği ecilden fıma-ba’d iki millet beyninde bu makule uygunsuzluk vuku’a gelmemek için bir taht-ı rabıta-i kaviyyeye idhali hususu Ermeni patriği tarafından takrir takdımiyle istid’a ve istirham olunmuş ve (…) tarafından takdim olunan arzuhal mealinde o makule Ermeni milletinden kabul-i sahıhi ile Katolik milletine tebe’iyyet edenlere bir şey denilmediği  ifade kılınmış ise de bu iki millet cümleten re’aya-yı Devlet-i Aliyye’den olarak Katolik milletine rücu’ edenlere red mu’amelesi gösterilmesi mugayir-i ayın olduğu misillü Katolik takımından dahi Ermeni milletine tebe’iyyet edenlere bir şey denilmediği ifade kılınmış ise de bu iki millet cümleten re’aya’-yı Devlet-i Aliyye’den olarak mukaddema başkaca patrik nasbıyla patrikleri beynlerinde olan mugayeret-i mezbeh iktizasından neş’et etmiş ve ma’a-ma-fih Ermeni milleti içinde bu misillü uygunsuz olanlar Katolik milletine rücu’ eden  red mu’amelesi gösterilmesi mugayir-i ayin olduğu misillü Katolik takımından dahi Ermeni milletine tebe’îyyet edenlere bir şey denilmediği ifade kılınmış ise de bu iki millet cümleten re’aya-yı Devlet-i Aliyye’den olarak mukaddema başkaca patrik nasbıyla patrikleri beynlerinde olan mugayeret-i mezheb iktizasından neş’et etmiş ve ma’a-öa-fih Ermeni milleti içinde bu misillü uygunsuz olanlar Katolik milletine tebe’iyyet eylemleri hususuna mesağ gösterildiği surette mahallince usul ve rabıtalarında halel geleceğinden başka Devlet-i Aliyye’nin nizamat-ı mülkiyesinden olan tahrır madde-i mülkiyesinden olan tahrir madde-i hayriyyesinin dahi ihtilalini mucib olacağı ve nüfus defterinde Ermeni işaret olanlar muahharan Katolik defterine sebt olunması ve kezalik Katolik namıyla mukayyed olduğuna binaen tashıhi lazım gelerek karışıklık bulunacağı derkar ve bu maddeye bir nizam verilmedikçe mahzuru ve daima iki millet beyninde imtidad-ı münaza’ayı müstelzem olacağı aşikar olmakla Ermeni takımına karışmamak üzere bir taht-ı rabıtaya konulması usul ve nizam-ı Devlet-i Aliyye’yi vikate demek olacağına mebni fıma-ba-d muharrer nizam-ı mülk iktizası iki milletin şimdiki

Bulundukları hey’et’İ mecmu’aları üzere iki taraftan o makule yekdiğere ittiba’edecek olanlar zinhar kabul olunmayıp men’ olunmaları zımnında milleteyn patriklerine müekked ve gayed müşedded tenbıh olunması hususuna irade-i katı’a-i hazret-i padişahı o misillü Kate’kıd kılınmış olmakla siz dahi ber-muceb-i irade-i celile-i hazret-i padişahı o misillü Katolik mezhebinde ittiba’ da’iyesinde olan Ermenileri zinhar kabul etmeyerek def’ ve reddine mübaderet ve hilafından hazer ve mücanebet eylesiz deyü fı Z. Sene [12]50 tarıhinde beyaz üzerine ferman-i ali sadır olduğu mukayyeddir. Ferman devletlü sultanımındır.

                                                                               Fi 19 S. sene [12]51

19 Safer 1251 [16 Haziran 1835]

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça:Osmanlı Belgelerinde “Kütahya”

Sayfa:688-689

 
Etiketler: Kütahya, Gayrimüslim, Halk, İle, İlgili, Belge,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
13 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
219 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
212 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
145 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
223 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
216 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
254 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
239 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
622 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
339 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
430 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
480 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
312 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
268 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1506 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
399 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
504 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
537 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
377 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
451 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
536 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
501 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
378 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
341 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
741 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
573 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1082 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
590 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
795 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
1090 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
650 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
744 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
701 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
611 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
570 Okunma.
Haber Yazılımı