Haber Detayı
23 Kasım 2022 - Çarşamba 16:07 Bu haber 1464 kez okundu
 
2023 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
GÜNCEL Haberi
2023 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Destek Programları kapsamında 40 milyon TL bütçeli Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ile 20 milyon TL bütçeli KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)  paydaşların katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıyla ilan edildi.

Toplantı ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz’un açılış konuşmaları ile başladı. Oğuz konuşmalarında Ajansın vermiş olduğu desteklerden, yatırıma destek çalışmalarından, Ajansın yararlanıcı ya da ortak olduğu uluslararası projelerden ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ulusal düzeyde yürütülen çalışmalardan söz etti. Açılış konuşmalarının akabinde Ajans personeli tarafından programlara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 40 Milyon TL olan TUTAP kapsamında TR33 Bölgesi’nin turizm ve kırsal alan potansiyelinin değerlendirilerek yerelde istihdam olanaklarının, kaynak verimliliğinin ve refah düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje başına 750.000 TL ile 4.000.000 TL arasında 75’e varan oranda hibe desteği verilecektir.

Bütçe ve Destek Miktarı

Program Bütçesi

Program kapsamında oluşacak finansman (kar payı) giderlerinin karşılanması için tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) 'dir. 

Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ya da değerlendirme sonuçlarına göre ilgili yılın proje teklif çağrıları arasında kaynak aktarımı yapma haklarını saklı tutar.>''dir. 

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Proje Başına Destek Limitleri

Asgari

Azami

Destek Oranı ()

25

75

Destek Miktarı (TL)

750.000

4.000.000

Eş Finansman (TL)

250.000

12.000.000

Proje Bütçesi (TL)

1.000.000

16.000.000

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

 

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

 

TUTAP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

  1. Alternatif turizm (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür, termal) ve yaratıcı turizm faaliyetleri açısından Bölgede öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi
  2. Kırsalda tarımsal üretimde katma değeri artıran, kaynak verimliliği sağlayan ortak faydaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
  3. Coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değeri artırmaya yönelik olarak istihdam odaklı üretim ve hizmet merkezlerinin oluşturulması; coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma düzeyinin artırılması

 

Kimler Başvurabilir?

Uygun Başvuru Sahipleri

TR33 Bölgesindeki;

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından; Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Üniversite, Bölge / İl / İlçe Müdürlükleri, İl Özel İdaresi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Diğer Mahalli İdareler

2) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

3) Kooperatif ve Birlikler

Uygun Ortaklar

TR33 Bölgesi'nden veya dışından;

1) Uygun Başvuru Sahipleri

2) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları

3) Sivil Toplum Kuruluşları

Uygun İştirakçiler

Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler

 

Başvuru Tarihleri?

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı İçin Son Zaman

15.01.2023 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi İçin Son Zaman

20.01.2023 | 18:00


Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

 

 

 

KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)

KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu ve toplam bütçesi 20 Milyon TL olan KOBİSTFİN kapsamında TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdam ve yüksek katma değerli üretim odağında rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup ilgili aracı kuruluştan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman gideri (kar tutarı) Ajans tarafından karşılanacaktır.

Proje bütçeleri asgari 500.000 TL; en az 1 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 1.000.0000 TL, en az 3 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 3.000.000 TL ve en az 5 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde ise azami 5.000.000 TL’dir.

Bütçe ve Destek Miktarı

Program Bütçesi

Program kapsamında oluşacak finansman (kar payı) giderlerinin karşılanması için tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) ''dir. 

Destek Miktarı

Bu program kapsamında talep edilebilecek bütçe üst limiti taahhüt edilen genç istihdam (15-34 yaş) sayısı ile doğru orantılı olarak belirlenmiştir. Genç istihdam taahhüdü olmayan projeler desteklenmeyecektir.

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Destek Planı-1

Destek Planı-2

Destek Planı-3

Genç İstihdamı Taahhüdü

Asgari 1 kişi

Asgari 3 kişi

Asgari 5 kişi

Bütçe (Kredi) Üst Limiti

1.000.000 TL

3.000.000 TL

5.000.000 TL

Bütçe (Kredi) Alt Limiti

500.000 TL

Program kapsamında başarılı bulunan projelere Ajansın protokol yaptığı Aracı Kuruluş üzerinden talep ettikleri ve Ajans tarafından uygun görülen bütçe dahilinde kredi kullandırılacaktır. Bu çerçevede krediden kaynaklanan kar payı giderinin tamamı Ajans tarafından karşılanacaktır. Ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 1.3 Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak bölümünde yer almaktadır.

 

KOBİSTFİN kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler desteklenecektir:

  1. Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  2. Ürün ya da kaynak verimliliği odaklı üretim süreci yenilikleri yapılması
  3. İthal ikamesi ya da ihracat potansiyeli olan ürünlere yönelik yeni yatırımların hayata geçirilmesi

Programlar kapsamında aşağıdaki takvime uygun olarak çevrim içi ortamda eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim toplantıları kapsamında proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

Kimler Başvurabilir?

§  Program kapsamında sadece KOBİ'ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

§  Bu program kapsamında sunulacak projelerde ortak ve iştirakçi yer almayacaktır.

 

Başvuru Tarihleri?

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı İçin Son Zaman

25.12.2022 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi İçin Son Zaman

30.12.2022 | 18:00


Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

 

Makine alımının yurt dışından gerçekleştirilmesi hallerinde, tedarikçiden kaynaklı herhangi bir sorun nedeniyle makine tesliminin maksimum proje uygulama süresi olan 9 ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda ne olacak? Bu durumda süre uzatımı söz konusu olacak mı?

 Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 38/3(b) maddesinde “Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren; yargı süreci, beklenmeyen hâl veya mücbir sebepler nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir.” denilmektedir. Bu husus dikkate alınarak mücbir sebeplerin geçerliliği ve buna karşı alınacak aksiyon proje uygulama döneminde İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmektedir.

  Rehberde 1 kişi için 1 Milyon, 3 Kişi için 3 Milyon, 5 kişi için 5 Milyon TL uygun proje bütçesi yazılabileceği belirtilmiştir. Peki, 2 kişilik istihdam ve 4 kişilik istihdam nasıl değerlendirilecek? 2 kişide 2 Milyon TL, 4 kişide 4 Milyon TL mi kullandırılacak?

Program kapsamında uygulanacak destek planları Başvuru Rehberi’nin “1.3 Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” başlığında gösterilmektedir. Program kapsamında 2 ya da 4 kişilik istihdam için ayrı bir destek limiti tanımlanmamıştır. Rehberde yer alan tablo aşağıdaki şekilde okunmalıdır:

·  1-2 (2 dahil) istihdam için 500 Bin - 1 Milyon TL arası

3-4 (4 dahil) istihdam için 500 Bin - 3 Milyon TL arası

5+ (5 dahil) istihdam için 500 Bin - 5 Milyon TL arası

toplam kredi (bütçe) öngörülebilir ve projenin başarılı olması durumunda Ajans bu krediden doğacak kar payı giderinin tamamını karşılar. Dolayısıyla azami kredi tutarı olan 5 Milyon TL’den yararlanmak için asgari 5 kişinin proje uygulama süresi içinde istihdam edileceğine ve bu istihdamın rehberde belirtilen süre boyunca devam ettirileceğine dair taahhüt sunulmalıdır.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine alımları KOBİSTFİN'e dahil edilebilir bilgisi alınmıştır. Ancak bu durumda şu soru akla gelmektedir: Toplam yatırım içerisinde yer alan 5 adet makineden 2 tanesi için KOBİSTFİN desteğinden faydalanılması, kalan 3 tanesi için de Bölgesel Teşvik unsurlarında yer alan Kredi Faiz Desteğinden faydalanılması mümkün müdür? Bu durumda YTB kapsamında kullanılmış olan kredinin KOBİSTFİN kapsamında kullanılmış olan krediden ayrıldığı nasıl gösterilecek?

Yatırım teşvik belgesi kullanımıyla ilgili olarak 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında desteklenen yatırımlarla ilgili olarak ilgili söz konusu Karar’ın 29. maddesindeki sınırlamalara uymak kaydıyla KOBİSTFİN’e başvurabilirsiniz. Bununla birlikte, kredi faiz desteği kapsamında KOBİSTFİN’den yararlanmanız durumunda YTB’deki faiz desteğinden yararlanamazsınız. Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz Kütahya Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz. - DORUK

Kaynak: (DORUK) - DORUK GAZETESİ Editör: DORUK
Yorumlar
Haber Yazılımı